เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
จำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน : 59 คน   
สถิติผู้เข้าชมถึงปัจจุบัน : 806,330 คน  
เวอร์ชั่นล่าสุด : 1.4.5  

  การเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ PSIS และ REGIS เรื่อง อายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน
         

นักเรียนที่มีอายุย่างปีที่ 7 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 17 และ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 มาตรา 13 และ มาตรา 15  
หากต้องการให้เรียนชั้นอนุบาลตามเดิมโรงเรียนสามารถทำได้แต่นักเรียนจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน
หากต้องการเลื่อนชั้นขึ้นเป็นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้โรงเรียนดำเนินการเลื่อนชั้น ที่เมนู แจ้งเตือน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ดูแลระบบ


ขอแจ้งระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชนเรียนผู้ใช้ระบบ PSIS และ REGIS
         

ปัจจุบัน – 25 มิ.ย. 64 (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)

1)     โรงเรียน ดำเนินการ บันทึกรับนักเรียนใหม่เข้าระบบ โดยรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า)

รับนักเรียนจากสำเร็จการศึกษา โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

2)     ศธจ./สช.จังหวัด/กลุ่มอุดหนุน ดำเนินการ

- ตรวจสอบข้อมูล นักเรียนซ้ำซ้อน

- ตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน  

 3)    ระบบประมวลผล อน1 อน2 อน3 (เวลา 24.00 น.)     

 ..............................................................................................................          

26 มิ.ย. 64  

    - โรงเรียนสามารถ พิมพ์รายงาน อน1 อน2 อน3     

................................................................................................................

26 มิ.ย. - 5 ก.ค. 64

      - โรงเรียนส่งคำขอรับเงินอุดหนุน

.............................................................................................................

5 ก.ค. - 25 ก.ค. 64

      - ศธจ./สช.จังหวัด สรุปข้อมูลนักเรียน โรงเรียน ส่ง สช


ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เรียนผู้ดูแล ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน
         

สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ 02-281-6380 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) หรือ ส่งเมล์ติดต่อที่ regis.support@opec.go.th

 วิดีโอสอนการใช้งาน
การลงทะเบียน
ระบบกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบระเบียนนักเรียน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
ระบบตารางเรียนตารางสอน
ระบบลงทะเบียนเรียน
ระบบวัดผลการเรียน
ขั้นตอนการส่งผลการเรียน
ระบบสำเร็จการศึกษา
ระบบบริการครูประจำชั้น
ระบบให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนที่ได้รับอุดหนุน
ระบบเงินอุดหนุน PSIS