ประวัติการแก้ไขระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน
Version 1.2.3 ( อัปเดตวันที่23 กรกฏาคม 2563 )
1.เมนูชั้นเรียนและรายงานชั้นเรียน Excel เพิ่มคอลัมน์จำนวนนักเรียนแยกชาย หญิง

Version 1.2.2 ( อัปเดตวันที่22 กรกฏาคม 2563 )
1.เพิ่มรายงานรายละเอียดนักเรียน ในเมนูพิมพ์ ปพ.1 สำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์ ปพ.1

Version 1.2.1 ( อัปเดตวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 )
1.เพิ่มรายงานรายชื่อนักเรียนติด 0 ในรูปแบบ Excel

Version 1.2.0 ( อัปเดตวันที่ 15 มิถุนายน 2563 )
1.เพิ่มค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ แยกตามปีการศึกษา

Version 1.1.9 ( อัปเดตวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 )
1.เพิ่มรายงานผลการประเมินคุณลักษณะตามรายวิชา ในรูปแบบ Excel
1.เพิ่มรายงานผลการบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในรูปแบบ Excel

Version 1.1.8 ( อัปเดตวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 )
1.เมนูรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สามารถแก้ไขสถานภาพบิดา มารดา ได้
2.การบันทึกสำเร็จการศึกษา เพิ่มประเภทการจบ ภาคฤดูร้อน

Version 1.1.7 ( อัปเดตวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 )
1.เมนูพิมพ์ ปพ.1 เพิ่มค้นหาสถานภาพนักเรียนซ้ำซ้อน

Version 1.1.6 ( อัปเดตวันที่ 13 เมษายน 2563 )
1.เมนูสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน เพิ่มปุ่มสร้างรหัสผ่านตามเลขประจำตัวประชาชน

Version 1.1.5 ( อัปเดตวันที่ 9 เมษายน 2563 )
1.การพิมพ์ Transcript เพิ่มตัวเลือก ขนาดเล็กมาก
2.การพิมพ์ ปพ.1 และ Transcript เพิ่มกรณีย้ายโรงเรียนระหว่างช่วงชั้น โดยให้กำหนด ภาคเรียนที่ย้ายเข้าและ ระดับชั้นที่ย้ายเข้า

Version 1.1.4 ( อัปเดตวันที่ 7 เมษายน 2563 )
1.การพิมพ์ ปพ.1 เพิ่มตัวเลือก ขนาดเล็กมาก
2.เมนูรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพิ่มปุ่มแก้ไข ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
3.เมนูรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพิ่มช่องแก้ไขชื่อ , ชื่อผู้ปกครอง และที่อยู่ภาษาอังกฤษ
4.เพิ่มปุ่มยกเลิกการประกาศผลการเรียน

Version 1.1.3 ( อัปเดตวันที่ 10 มีนาคม 2563 )
1.สามารถคำนวณผลการเรียนในกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ กรณีมีการแก้ไขผลการเรียน ที่เมนู รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

Version 1.1.2 ( อัปเดตวันที่ 5 มีนาคม 2563 )
1.เพิ่มช่องกรอกหมายเหตุที่แสดงในใบ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

Version 1.1.1 ( อัปเดตวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 )
1.สามารถกำหนดจำนวนตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากกว่า 8 ข้อ โดยตั้งค่าที่เมนูปฏิทินการศึกษา
2.การคัดลอกผลการเรียนสามารถเลือกเฉพาะรายวิชาที่ต้องการคัดลอกได้

Version 1.1.0 ( อัปเดตวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 )
1.การใช้งานระดับชั้นประถมศึกษา
     - การเปิดรายวิชาที่เปิดสอนและการลงทะเบียนเรียนจะดำเนินการเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ซึ่งภาคเรียนที่ 2 จะขึ้นรายวิชาเหมือนกันโดยอัตโนมัติ
     - ตารางเรียนตารางสอนเมื่อจัดตารางของภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จะเรียนเหมือนกันโดยอัตโนมัติ
     - ปรับเปลี่ยนหน้าจอเมนูกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด
     - การบันทึกคะแนนและตัดเกรด จะบันทึกคะแนนทั้ง 2 ภาคเรียน แต่จะสามารถประมวลผลและตัดเกรดได้ที่ ภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น
2.ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) เพิ่มการค้นหาตามสถานะนักเรียน

Version 1.0.21 ( อัปเดตวันที่ 10 มกราคม 2563 )
1.การพิมพ์ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน มีตัวเลือกให้เลือกแสดงรูปภาพนักเรียน กับไม่แสดง

Version 1.0.20 ( อัปเดตวันที่ 2 ธันวาคม 2562 )
1.การพิมพ์ ปพ.1 เพิ่มตัวเลือกขนาดตัวอักษร ขนาดปกติ หรือ ขนาดเล็ก

Version 1.0.19 ( อัปเดตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 )
1.การพิมพ์ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ เพิ่มปุ่มพิมพ์ Transcript

Version 1.0.18 ( อัปเดตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 )
1.การพิมพ์ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ เพิ่มตัวเลือกให้ระบุจำนวนภาคเรียนที่ต้องการแสดงในใบ ปพ.1
2.การพิมพ์ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ เพิ่มช่องให้กรอกวันที่สำหรับแสดงในใบปพ.1

Version 1.0.17 ( อัปเดตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 )
1.การนำเข้ารูปภาพนักเรียนแบบรายกลุ่ม กรณีมีไฟล์ที่ไม่ตรงกับรหัสประจำตัวนักเรียนในระบบ จะแจ้งเตือนไม่สามารถนำเข้ารูปภาพได้

Version 1.0.16 ( อัปเดตวันที่ 23 ตุลาคม 2562 )
1.เมนู รายชื่อนักเรียนติด ร. สามารถแก้ไข ผลการเรียนนักเรียนที่ ติด ร. เป็นรายกลุ่มได้
2.เมนู รายชื่อนักเรียนติด 0 สามารถแก้ไข ผลการเรียนนักเรียนที่ ติด 0 เป็นรายกลุ่มได้

Version 1.0.15 ( อัปเดตวันที่ 22 ตุลาคม 2562 )
1.ปรับปรุงให้สามารถบันทึกโรงเรียนเดิมที่มาจากต่างประเทศได้

Version 1.0.14 ( อัปเดตวันที่ 15 ตุลาคม 2562 )
1.ปรับปรุงรายงานการฝึกอบรมบุคลากร แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2.สำหรับโรงเรียนนานาชาติ การส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง ปรับปรุงให้ไม่มี Timeout

Version 1.0.13 ( อัปเดตวันที่ 14 ตุลาคม 2562 )
1.รายงานใบประกาศผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับตามรหัสประจำตัวนักเรียน
2.เพิ่มกลุ่มสาระอิสลาม สำหรับหลักสูตรอิสลามศึกษา
3.สามารถลบรายวิชาได้ทีละหลายรายการ

Version 1.0.12 ( อัปเดตวันที่ 8 ตุลาคม 2562 )
1.เพิ่มหน่วยกิตรวมในเมนูเพิ่มรายวิชาที่เปิดสอน
2.ชื่อบิดามารดาในปพ.1 ดึงคำนำหน้าเต็มมาแสดง

Version 1.0.11 ( อัปเดตวันที่ 7 ตุลาคม 2562 )
1.เพิ่มเมนูการนำเข้าข้อมูลบิดา - มารดา จาก GPA57
2.เพิ่มเมนูการนำเข้าข้อมูลรายวิชาอิสลาม จาก Excel

Version 1.0.10 ( อัปเดตวันที่ 3 ตุลาคม 2562 )
1.เพิ่มเมนูการนำเข้าข้อมูลบิดา - มารดา จาก Excel
2.เมนูบันทึกผลการเรียนรายบุคคล เพิ่มปุ่มลบผลการเรียนทั้งหมด

Version 1.0.9 ( อัปเดตวันที่ 2 ตุลาคม 2562 )
1.แก้ไขตัวสะกดใบ ปพ.1 ให้ถูกต้อง
2.เพิ่มการบันทึก/แก้ไข ข้อมูลโรงเรียนเดิมสำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษา สามารถแก้ไขได้ในเมนู รายชื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา
3.ปรับปรุงเมนูโฮมรูมและคาบพัก เมื่อกรอกข้อมูลวันที่ Home Room ระบบจะบังคับให้เลือกข้อมูล คาบ Home Room
4.ปรับปรุงเมนูตั้งค่าระบบสำเร็จการศึกษา หน่วยกิต สามารถบันทึกเป็นทศนิยมได้

Version 1.0.8 ( อัปเดตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 )
1.แสดงชื่อนายทะเบียน และผู้อำนวยการในใบ ปพ.1
2.แก้ไขปพ.1 ระดับชั้นสุดท้าย แสดงข้อมูลให้ถูกต้อง
3.แก้ไขหน่วยกิตที่เรียน และหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมดในเมนูใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA) รายบุคคล ให้ถูกต้อง
4.ปรับปรุงการรับนักเรียนเข้าจาก Smart Card ไม่ให้รับนักเรียนที่มีข้อมูลอยู่แล้วในโรงเรียนเข้าระบบได้

Version 1.0.7 ( อัปเดตวันที่ 30 กันยายน 2562 )
1.การแก้ไขวิชาให้แก้ไขระดับการศึกษา และ ประเภทวิชาได้
2.ปรับเรื่องการเข้าระบบในเวลาเดียวกันกับ PSIS
3.ปรับเรื่องแจ้งเตือนตาม ให้เห็นการแจ้งเตือนตามสิทธิ์ที่ได้รับ
4.ปรับรูปแบบไฟล์ที่ใช้นำเข้าข้อมูลนักเรียน เพิ่มช่องสำหรับกรอกข้อมูลบิดามารดา

Version 1.0.6 ( อัปเดตวันที่ 26 กันยายน 2562 )
1.เพิ่มการนำเข้ารายวิชาจาก GPA57

Version 1.0.5 ( อัปเดตวันที่ 25 กันยายน 2562 )
1.แก้ไขเรื่องบันทึกจบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ
2.แก้ไขเรื่องการส่งผลการเรียน (GPA/GPAX) สำหรับโรงเรียนนานาชาติ

Version 1.0.4 ( อัปเดตวันที่ 24 กันยายน 2562 )
1.ให้สามารถกำหนดรายวิชาซ้ำกัน โดยสามารถใส่ - ได้
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ต้องระบุหน่วยกิต

Version 1.0.3 ( อัปเดตวันที่ 20 กันยายน 2562 )
1.แก้แบบรายงานคะแนนเฉลี่ยน GPA (แบบ 01) เป็น PDF File
2.แก้ไขแบบรายงาน ปพ.1
3.แก้ไขแบบรายงาน ปพ.3
4.เพิ่มให้แก้ไขชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

Version 1.0.2 ( อัปเดตวันที่ 19 กันยายน 2562 )
1.ให้สามารถระบุครูประจำชั้นได้สูงสุด 3 ท่าน
2.รายงานวัดผล ถ้ารายวิชาเป็น ผ/มผ ให้ตัดช่องคะแนนรวมออก

Version 1.0.1 ( อัปเดตวันที่ 18 กันยายน 2562 )
1.เพิ่มรหัสวิชาภาษาอังกฤษ
2.เพิ่มกำหนดคาบเรียน (กรณีพิเศษ) แบบที่ 1 - แบบที่ 4
3.เพิ่มกำหนดคาบสอน (กรณีพิเศษ) ให้สามารถระบุครูผู้สอน และ รายวิชาที่แสดงในตารางสอนได้
4.ปรับหน้าบุคลากรกรณีเลือกตำแหน่งครูพิเศษ ไม่บังคับให้กรอก
     - เลขที่หนังสือบรรจุ/แต่งตั้ง
     - วันที่ได้รับแต่งตั้ง
     - วันที่เริ่มปฎิบัติงานตามสัญญาจ้าง
     - หนังสือแต่งตั้ง ให้ไว้ ณ วันที่