แบบสำรวจแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)